Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Αυγ 17, 2012
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Κατάθεση προσφορών στις 04/09/2012 ημέρα Τρίτη, από ώρα 12:00 μέχρι τη λήξη παραλαβής προσφορών ώρα 13:00. Ο ∆ήµος Παπάγου-Χολαργού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού προγράµµατος  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  ως δικαιούχος, και προκειµένου να υλοποιήσει επιτυχώς και εντός του απαιτούµενου χρονοδιαγράµµατος τα εγκεκριµένα υποέργα που το απαρτίζουν, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό  σύµφωνα µε τις διατάξεις των  N.3463/2006, Ν. 3731/2008, Ν. 3852/2010, Ν. 2362/1995, των σχετικών Π.∆ και. Υ.Α. (κεφ. 4 αναλυτικής προκήρυξης), µε σκοπό να αναθέσει την παροχή τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης για διάρκεια 27 µηνών, σε ενώσεις φυσικών προσώπων, ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων για την δροµολόγηση και παρακολούθηση (σε συνεργασία µε το ∆ήµο)  όλων των  απαραίτητων διαδικασιών που αποσκοπούν στην έγκαιρη υλοποίηση :    Α.   του εγκεκριµένου Σχέδιου Υλοποίησης (ΣΧΥ) στη ∆ηµοτική Κοινότητα Παπάγου το οποίο αναφέρεται γενικά σε ενεργειακές παρεµβάσεις σε τρία υφιστάµενα ∆ηµοτικά Κτίρια και σε αντικατάσταση  φωτιστικών σωµάτων σε νευραλγικούς άξονες µε υλικά αυτόνοµα φωτιστικά σε ότι αφορά το δηµοτικό φωτισµό, και  Β.   του εγκεκριµένου Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ) στη ∆ηµοτική Κοινότητα Χολαργού  το οποίο αναφέρεται γενικά σε ενεργειακές παρεµβάσεις σε υφιστάµενα Κτίρια του σχολικού συγκροτήµατος του 1ου-3ου Λυκείου Χολαργού και του αύλειου χώρου του.    Τα Σχέδια Υλοποίησης (ΣΧΥ) διαρθρώνονται σε Υποέργα (κεφ. 5 & 6 της αναλυτικής προκήρυξης) και  γενικά  απαιτούν για κάθε πρόταση :   1)   Παρακολούθηση και διοίκηση (project management) του ΣΧΥ,  2)   Προετοιµασία ∆ιακηρύξεων, για υλοποίηση των προβλεπόµενων Υποέργων . 3)  ∆ηµοσιοποίηση των ∆ιακηρύξεων και υποστήριξη της διαδικασίας συµβασιοποίησης των Υποέργων, 4)  ∆ιαχείριση των Υποέργων του ΣΧΥ σύµφωνα µε το κεφ. 6 της αναλυτικής προκήρυξης. 5)  Επιµέλεια για την τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ήµου, ως ∆ικαιούχου του ΕΣΠΑ, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής υποβολής των αναγκαίων ενηµερώσεων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 6)   ∆ιασφάλιση των ειδικότερων προβλέψεων και κατευθύνσεων του Οδηγού του Προγράµµατος,  7)   Τήρηση τυποποιηµένου «Φακέλου Έργου» για κάθε Υποέργο.  8)  Συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού για την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την εύρυθµη υλοποίηση του ΣΧΥ. Η παροχή των ανωτέρω συµβουλευτικών υπηρεσιών θα γίνεται στα κτίρια του ∆ήµου. Η υλοποίησή τους θα περιγράφεται αναλυτικά σε τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου οι οποίες θα περιλαµβάνουν γενικά, σχεδιασµό / προγραµµατισµό, και αποτίµηση / πεπραγµένα για κάθε τρίµηνο αναφοράς. Ο Σύµβουλος θα υποβάλλει στο πλαίσιο της παρούσης εννέα (9) εκθέσεις προόδου. Η τελευταία έκθεση προόδου θα αποτελεί την οριστική και απολογιστική έκθεση του Έργου του.  Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε πενήντα µία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) euro συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναµορφώσεις και αναθεωρήσεις, και σε περιπτώσεις µερικής ή µη ολοκλήρωσης της σύµβασης ισχύουν ως προς την αµοιβή τα οριζόµενα στο κεφ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης. Η παροχή υπηρεσίας έχει διάρκεια  27 µήνες από την  ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Σύµβασης,  και θα µπορεί, εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους που δεν εµπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, να παραταθεί µε απόφαση ∆.Σ. µέχρι την πλήρη  υλοποίηση και των δύο προγραµµάτων και χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. Γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και κατάρτισης της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη αλλά θα πρέπει αποδεδειγµένα  τα µέλη οµάδας φυσικών προσώπων ή το νοµικό πρόσωπο να  διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα : α.  αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε κτιριακά και ηλεκτροµηχανολογικά ενεργειακά έργα.  β. εµπειρία στη µελέτη, επίβλεψη και διαχείριση ενεργειακών παρεµβάσεων σε κτιριακά έργα παρεµφερούς φύσεως µε τα έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των εγκεκριµένων δράσεων του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού.                                                                          γ.  η εµπειρία αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει συµµετοχή σε έργα (µελέτη, επίβλεψη και διαχείριση) :  • αναβάθµισης κτιριακού κελύφους και βιοκλιµατικού σχεδιασµού. • αναβάθµιση συστηµάτων κλιµατισµού µε ενεργειακές τεχνολογίες. • εφαρµογή συστηµάτων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης Κτιρίων (BEMS) και τηλεµετρήσεων.. • εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ και ιδιαίτερα εφαρµογών ηλιακών συστηµάτων (θερµικά). δ.  εµπειρία σε έργα οδοφωτισµού µε εφαρµογή τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας µέσω ΑΠΕ. ή εφαρµογής συστηµάτων ορθολογικής διαχείρισης. ε. να καλύπτουν τις προϋποθέσεις περί µη αποκλεισµού τους όπως περιγράφονται στο κεφ. 7 της αναλυτικής προκήρυξης.  Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όσες ενώσεις φυσικών  προσώπων, ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασχολούνται µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών, και επιθυµούν να συµµετάσχουν στον ως άνω διαγωνισµό, να καταθέσουν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας τέτοιων διαγωνισµών του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού την προσφορά τους στις 04/09/2012 ηµέρα Τρίτη, από ώρα 12:00 π.µ. µέχρι τη λήξη παραλαβής προσφορών ώρα 13:00 π.µ.,  αυτοπροσώπως, µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή µε εκπροσώπους τους, προσκοµίζοντας στην περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  Οι προσφορές µπορούν ν΄ αποσταλούν στην Υπηρεσία και Ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο, να παραληφθούν µε απόδειξη, και να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού στην ταχ. διεύθυνση :  ∆ηµαρχιακό Μέγαρο ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού Περικλέους 55, Χολαργός Τ.Κ. 15562,  µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία. Οι προσφορές θα περιέχονται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη : φάκελος προσφοράς για το διαγωνισµό «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης των Σχεδίων Υλοποίησης (ΣΧΥ) στις ∆ηµοτικές Κοινότητες  Παπάγου και Χολαργού στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εξοικονοµώ του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού». Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται, πλην των ανωτέρω και τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου της ένωσης ή των νοµικών προσώπων, ή κοινοπραξιών που εκδηλώνει ενδιαφέρον συµµετοχής στο διαγωνισµό.  (Ονοµ/µο, διεύθυνση, τηλέφωνο,  fax και email). Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών πριν τη λήξη προθεσµίας που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν  µαζί µε τις άλλες που θα κατατεθούν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι της προκήρυξης έχουν εγκριθεί µε την µε αριθµό 55/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το πλήρες κείµενό της από το διαδίκτυο http://et.diavgeia.gov.gr/f/pap_xol  όπου αναρτάται  µαζί µε την παρούσα περίληψη. Αρµόδιοι υπάλληλοι επικοινωνίας Αθανάσιος Αργύρης τηλ. 213 2027123, Σταµατίνα Γεωργοπούλου τηλ. 213 2027126) τις εργάσιµες µέρες και ώρες.  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  α/α ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.
Κατηγορία Κοινωνικά
Τελευταία τροποποίηση στις %PM, %20 %460 %2012 %13:%Αυγ

Σχόλια αναγνωστών


Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.