Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα για το Δήμο μας

Φεβ 11, 2019
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Σήμερα στις 18.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο στην πόλη μας

Δείτε όλα τα θέματα :

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου έτους 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για
τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου έτους 2019, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές (υπηρεσία
Δημοτικών Κοιμητηρίων) για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
4. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
7. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας) τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και
των Νομικών Προσώπων, έτους 2019.
8. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές τής αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Ν.
1892/1990).
9. Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
10. Οικονομική επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία τού Δήμου Παπάγου -
Χολαργού.
11. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
12. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2018.
13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
14. Έγκριση του από 04.02.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
15. Έγκριση του από 05.02.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
16. Έγκριση του από 11.02.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
17. Αντικατάσταση υπεύθυνης επικοινωνίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 247/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μελέτη: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.
18. Αποδοχή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τής Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου -
Χολαργού, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα
ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού» και ορισμός
επιτροπής.
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους
2017».
20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) τού έργου: «Συντήρηση
και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017».
21. Ειδικές διαμορφώσεις οδοστρώματος, στις οδούς Μενίππου και Χίου της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού.
22. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη μέσω συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες:
• Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας 2019,
• Καθαρισμός - αποψίλωση χώρων πρασίνου 2019,
• Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τών γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2019-
2020.
23. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: Εθν. Αντιστάσεως 10 και Εθν. Αντιστάσεως 12.
24. Τροποποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) υπ΄ αριθ. 3/2019, περί της Α΄ Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9/2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ
Παιδοψυχολόγου, για το σχολικό έτος 2019-2020, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
26. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
για το σχολικό έτος 2019-2020, με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στον
Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με
την υπ΄ αριθ. 12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
27. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για
το σχολικό έτος 2019-2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, στον Δημοτικό
Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ΄
αριθ. 13/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
28. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
29. Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 8/2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του.
30. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, Ισολογισμού
χρήσης 2014, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
31. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), λόγω παραίτησης.
32. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
στάθμευσης, σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

Κατηγορία Κοινωνικά

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.