Ανακοίνωση συλλόγου ανεργέσεως Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Ιουν 20, 2017
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Μετά από 3ετή περίπου σιωπή, με λύπη τους τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου

του Συλλόγου αναγκάζονται να δώσουν στη δημοσιότητα γεγονότα, που αποκαλύ- πτουν την αλήθεια για τα συμβάντα μεταξύ Συλλόγου και Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Παπάγου. Ο περικαλής Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Παπάγου λειτούργη- σε λόγω των αρμονικών σχέσεων που είχαν επί 38 έτη ο Σύλλογος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Δυστυχώς τον Ιανουάριο 2013 με υπαιτιότητα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου διακόπηκε η περαιτέρω συνεργασία, δεδομένου ότι ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Γιαννιός, αναίτια, ζήτησε τη διάλυση του Συλλόγου και στη συνέχεια εκδίωξε το Σύλλογο από τον Ιερό Ναό, όπου ο Σύλλογος είχε την έδρα του σαράντα (40) περίπου έτη. Γνωστό είναι σ’ όλους τους ενορίτες και όχι μόνο, ότι ο Ιερός Ναός κατασκευάστηκε με χρήματα τα οποία με πολύ κόπο και προσπάθεια μάζευαν τα εκάστοτε μέλη των Διοικ. Συμβουλίων του Συλλόγου από τους ενορίτες και τους διαφόρους δωρητές.

Με την πράξη του αυτή, ο εν λόγω αρχιμανδρίτης, εκτός των άλλων, στέρησε τη δυνατότητα του Συλ- λόγου να εξοφλήσει τους κατασκευαστές, στους οποίους ο ίδιος έδινε οδηγίες και τους παρότρυνε να τελειώσουν σύντομα τις εργασίες τους, για να είναι έτοιμος ο Ιερός Ναός κατά την ημέρα των Θυρανοιξί- ων (2-11-2011). Με πρωτοβουλία του ιδίου Αρχιμανδρίτη ιδρύθηκε Ερανική Επιτροπή (Ιούνιος 2013) η οποία δεν έδωσε ένα (1) ευρώ στους εργολάβους και κατασκευαστές τα έργα των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό και δεν έχουν εξοφληθεί λόγω αδυναμίας του Συλλόγου. Επί πλέον τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου α) Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Γιαννιός, β) Δημήτριος Γιοβανόπουλος, γ) Θεόδωρος Γούλας και δ) Κων/ νος Φιλιππακόπουλος, πραγματοποίησαν συκοφα- ντική δυσφήμιση δια του τύπου κατά της Προέδρου και του Ταμία του Συλλόγου Α. Κούτρα και Π. Ίσκου. Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη συκοφαντι- κή δυσφήμιση σταχυολογούνται, αυτούσια αποσπά- σματα εγγράφων, που περιέχονται στην 65σέλιδη, με υπ’ αριθμ.21545, 22774, 24502/24-6-2016 απόφαση του Ι’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος δια πληρεξουσίου του κατη- γορουμένου 1) Γεώργιου-Αλέξιου ΓΙΑΝΝΙΟΥ του Θεοδώρου και παρόντων των 2) Δημητρίου ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ 3) Θεόδωρου ΓΟΥΛΑ του Αντωνίου 4) Κωνσταντίνου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ένοχους τους κατηγορούμενους του ότι: / στου Παπάγου Αττικής, την 3-12-2014, ενεργώντας από κοινού, με τη χρήση του τύπου ως οργάνου, ισχυρίστηκαν ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον ψευδή γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του, αν και γνώριζαν ότι τα γεγονότα αυτά ήταν ψευδή. Ειδικότερα, ως μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου Αττικής, συνέταξαν την παρακάτω επιστολή, την οποία, την 3-12-2014, δημοσίευσαν στην τοπική εφημερίδα με την επωνυμία «Ανεξάρτητος και Δημοκρατικός Παρατηρητής» που κυκλοφορεί στις περιοχές Χολαργού, Παπάγου και Αγίας Παρασκευής Αττικής και συγκεκριμένα στη σελίδα 6 της εφημερίδας αυτής, υπό τον τίτλο» «ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΒΟΜΒΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ «ΑΔΕΙΑΖΕΙ” ΤΗΝ ΚΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑ”,

με την οποία ισχυρίσθηκαν για τους εγκαλούντες, Αγγελική συζ. Κωνσταντίνου Κούτρα και Παναγιώτη Ίσκο του Ανδρέα, Πρόεδρο και Ταμία, αντίστοιχα, του Συλλόγου Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπά- γου «Ο Άγιος Γεώργιος», τα εξής ψευδή γεγονότα: «...Η διάρρηξη των σχέσεων της προέδρου του Συλ- λόγου Ανεγέρσεως κ. Κούτρα με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο άρχισε όταν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο άρχισε να ανησυχεί για την έλλειψη συνεργασίας αλλά και διαφάνειας περί τα οικονομικά του Συλλό- γου Ανεγέρσεως. Σε επανειλημμένες αιτιάσεις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προς τον Σύλλογο Ανε- γέρσεως, έγγραφες και προφορικές, καμία απάντηση δεν εδίδετο και τοιουτοτρόπως οι σχέσεις του Συλ- λόγου με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διεκόπησαν. Τόσον η κ. Κούτρα όσο και ο Ταμίας του Συλλόγου

δια αχαρακτήριστων εις Χριστιανούς ανακοινώσεων κατηγορούσαν τον πρώην σεβαστόν τους πατέρα για ανύπαρκτες βλαπτικές για τον Ναό ενέργειές του. Από μία ταχείαν οικονομική έρευνα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα παρακάτω. 1. Σύμβαση 51 περίπου χιλιάδων ευρώ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) παρά την εκταμίευση 43 περίπου χιλιάδων ευρώ παραμέ- νει ημιτελής και μία διαφορά των 3χιλ. ευρώ, κατά την άποψη του Ταμία του Συλλόγου κ. Ίσκου ο οποίος συνέταξε επιστολή ατελειών του κατασκευαστή, την οποία η κ. Κούτρα δεν απέστειλε ποτέ στον κατα- σκευαστή, από τον οποίο δεν είχε λάβει παρανόμως κατά τον κ. Ίσκο εγγυητική επιστο- λή.... 2. Προφορική συμφωνία της κ. Κούτρα με τον μαρμαρά Κουλόπουλο, για την στρώ- ση μαρμάρων και πλακών Καρύστου προ του Ναού και εντός αυτού, στερείται πάσης συμβατικής υπο- χρέωσης(δεν υπάρχει σύμβαση) ώστε ο Ναός να διεκδικήσει την κατασκευή του έργου βάσει των συμ- βατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεν υπεισέρχεται στην διαχείρι- ση αυτή καθ’ εαυτή των οικονομικών του Συλλόγου, παρά μόνον καθ’ ό μέρος οι πιστοί / ενορίτες και ιδι- αίτερα οι δωρηταί, τα χρήματα των οποίων διαχειρί- στηκε ο Σύλλογοςκαι οι οποίοι προσφεύγουν εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διερωτώμενοι για την τύχη των χρημάτων τους, λαμβάνουν εξηγήσεις περί της διαχείρισης αυτών»... υπονοώντας σαφώς, με την ως άνω επιστολή, ότι οι εγκαλούντες, υπό την προ- αναφερόμενη ιδιότητά τους, διαχειρίστηκαν με αδια- φανή- τρόπο τα χρήματα που κατέβαλαν οι ενορίτες - δωρητές στο Σύλλογο Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου «Ο Άγιος Γεώργιος».

Τα ψευδή αυτά γεγονότα, που περιήλθαν σε γνώση των αναγνωστών της ως άνω εφημερίδας, μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των / εγκαλού- ντων, αφού, η αλήθεια, την οποία, γνώριζαν οι κατη- γορούμενοι, είναι ότι, οι εγκαλούντες διαχειρίστηκαν με σύνεση και διαφάνεια τα οικονομικά του Συλλόγου Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου ότι, ουδέποτε διαπιστώθηκε στον ως άνω Σύλλογο οιαδήποτε οικονομική ατασθαλία, ότι, οι απο- φάσεις του Δ.Σ του ανωτέρω Συλλόγου ελαμβάνοντο ως επί το πλείστον με τη σύμφωνη γνώμη του πρώ- του κατηγορουμένου και του ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Χρήστου Αλεξόπουλου, που ήταν και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανεγέρσεως, ότι, η διάρρηξη των σχέσεων της πρώτης εγκαλούσας με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο επήλθε τον Φεβρουάριο του 2013 που ο πρώτος κατηγορούμενος, ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ζήτησε αιφνιδίως τη διάλυση του Συλλόγου Ανεγέρσεως ότι, ουδέποτε οι εγκαλούντες κατηγόρησαν τον πρώτο κατηγορούμενο για ανύπαρκτες βλαπτικές για τον Ναό ενέργειες, ότι, ο Σύλλογος Ανεγέρσεως είχε συνάψει συμβάσεις με τους εργολάβους που ανέλαβαν να εκτελέσουν τις εργασίες ανεγέρσεως του Ιερού Ναού, πλην του έργου της πλακόστρωσης του Ναού με πλάκες Καρύστου, το οποίο, άνευ της εγκρίσεως του Συλλόγου είχε ζητήσει ο πρώτος κατηγορούμε- νος και ότι, τη σύνδεση του ψυκτικού μηχανήματος οφείλεται στο ότι ο Σύλλογος Ανεγέρσεως δεν είχε χρήματα να πληρώσει προκαταβολικά το κόστος, δι- ότι, ο πρώτος κατηγορούμενος εκδίωξε το Σύλλογο από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και του στέρησε τη δυνατότητα συλλογής χρημάτων από τους ενορίτες. ………………………………………………………… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους κατηγορούμενους σε φυλάκιση έξι (6) μηνών για κάθε πράξη στον κάθε κατηγο- ρούμενο. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ συνολική ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών για κάθε κατηγορούμενο, η οποία αποτελεί- ται από τη βαρύτερη ποινή φυλάκισης των έξι (6) μηνών ως ποινή βάσης, η οποία προσαυξάνεται κατά τρείς (3) μήνες από την άλλη. ………………………………………………………… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλά- κισης των εννέα (9) ……..μηνών……… που τους επιβλήθηκε για μια τριετία. Επί της παραπάνω καταδικαστικής απόφασης, ασκήθηκε έφεση από τους ενδιαφερομένους, η οποία δεν εκδικάστηκε, δεδομένου, ότι δημοσιεύ- θηκε ο Ν.4411/3-8-2016, με βάση τον οποίο (νόμο) ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με τις υπ’ αριθ.81, 82, 83, 84/2017 πράξεις, θέτει στο αρχείο και δια- τάσσει τη μη εκτέλεση της προαναφερόμενης απο- φάσεως του Ι’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναγράφονται στον προαναφερόμενο Νόμο (π.χ. εντός διετίας αν διαπράξει κάποιο αξιόποινο αδίκημα διακόπτεται η παραγραφή λεπτ.Αρθρο όγδοο, παρ.2). Επίσης επισημαίνεται η παράγραφος 4 του παρα- πάνω άρθρου που γράφει: «Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποί- νου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπομένων διοικητικών κυρώ- σεων στις υποθέσεις αυτές».

Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι επειδή ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών έθεσε στο αρχείο και διέταξε τη μη εκτέλεση της σχετικής αποφάσεως του Ι’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών δεν σημαίνει και την αθώωση των καταδικασθέντων.

 

Μετά από 3ετή περίπου σιωπή, με λύπη τους τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου


του Συλλόγου αναγκάζονται να δώσουν στη δημοσιότητα γεγονότα, που αποκαλύ- πτουν την αλήθεια για τα συμβάντα μεταξύ Συλλόγου και Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Παπάγου. Ο περικαλής Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Παπάγου λειτούργη- σε λόγω των αρμονικών σχέσεων που είχαν επί 38 έτη ο Σύλλογος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Δυστυχώς τον Ιανουάριο 2013 με υπαιτιότητα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου διακόπηκε η περαιτέρω συνεργασία, δεδομένου ότι ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Γιαννιός, αναίτια, ζήτησε τη διάλυση του Συλλόγου και στη συνέχεια εκδίωξε το Σύλλογο από τον Ιερό Ναό, όπου ο Σύλλογος είχε την έδρα του σαράντα (40) περίπου έτη. Γνωστό είναι σ’ όλους τους ενορίτες και όχι μόνο, ότι ο Ιερός Ναός κατασκευάστηκε με χρήματα τα οποία με πολύ κόπο και προσπάθεια μάζευαν τα εκάστοτε μέλη των Διοικ. Συμβουλίων του Συλλόγου από τους ενορίτες και τους διαφόρους δωρητές.

Με την πράξη του αυτή, ο εν λόγω αρχιμανδρίτης, εκτός των άλλων, στέρησε τη δυνατότητα του Συλ- λόγου να εξοφλήσει τους κατασκευαστές, στους οποίους ο ίδιος έδινε οδηγίες και τους παρότρυνε να τελειώσουν σύντομα τις εργασίες τους, για να είναι έτοιμος ο Ιερός Ναός κατά την ημέρα των Θυρανοιξί- ων (2-11-2011). Με πρωτοβουλία του ιδίου Αρχιμανδρίτη ιδρύθηκε Ερανική Επιτροπή (Ιούνιος 2013) η οποία δεν έδωσε ένα (1) ευρώ στους εργολάβους και κατασκευαστές τα έργα των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό και δεν έχουν εξοφληθεί λόγω αδυναμίας του Συλλόγου. Επί πλέον τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου α) Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Γιαννιός, β) Δημήτριος Γιοβανόπουλος, γ) Θεόδωρος Γούλας και δ) Κων/ νος Φιλιππακόπουλος, πραγματοποίησαν συκοφα- ντική δυσφήμιση δια του τύπου κατά της Προέδρου και του Ταμία του Συλλόγου Α. Κούτρα και Π. Ίσκου. Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη συκοφαντι- κή δυσφήμιση σταχυολογούνται, αυτούσια αποσπά- σματα εγγράφων, που περιέχονται στην 65σέλιδη, με υπ’ αριθμ.21545, 22774, 24502/24-6-2016 απόφαση του Ι’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος δια πληρεξουσίου του κατη- γορουμένου 1) Γεώργιου-Αλέξιου ΓΙΑΝΝΙΟΥ του Θεοδώρου και παρόντων των 2) Δημητρίου ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ 3) Θεόδωρου ΓΟΥΛΑ του Αντωνίου 4) Κωνσταντίνου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ένοχους τους κατηγορούμενους του ότι: / στου Παπάγου Αττικής, την 3-12-2014, ενεργώντας από κοινού, με τη χρήση του τύπου ως οργάνου, ισχυρίστηκαν ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον ψευδή γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του, αν και γνώριζαν ότι τα γεγονότα αυτά ήταν ψευδή. Ειδικότερα, ως μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου Αττικής, συνέταξαν την παρακάτω επιστολή, την οποία, την 3-12-2014, δημοσίευσαν στην τοπική εφημερίδα με την επωνυμία «Ανεξάρτητος και Δημοκρατικός Παρατηρητής» που κυκλοφορεί στις περιοχές Χολαργού, Παπάγου και Αγίας Παρασκευής Αττικής και συγκεκριμένα στη σελίδα 6 της εφημερίδας αυτής, υπό τον τίτλο» «ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΒΟΜΒΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ «ΑΔΕΙΑΖΕΙ” ΤΗΝ ΚΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑ”,

με την οποία ισχυρίσθηκαν για τους εγκαλούντες, Αγγελική συζ. Κωνσταντίνου Κούτρα και Παναγιώτη Ίσκο του Ανδρέα, Πρόεδρο και Ταμία, αντίστοιχα, του Συλλόγου Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπά- γου «Ο Άγιος Γεώργιος», τα εξής ψευδή γεγονότα: «...Η διάρρηξη των σχέσεων της προέδρου του Συλ- λόγου Ανεγέρσεως κ. Κούτρα με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο άρχισε όταν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο άρχισε να ανησυχεί για την έλλειψη συνεργασίας αλλά και διαφάνειας περί τα οικονομικά του Συλλό- γου Ανεγέρσεως. Σε επανειλημμένες αιτιάσεις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προς τον Σύλλογο Ανε- γέρσεως, έγγραφες και προφορικές, καμία απάντηση δεν εδίδετο και τοιουτοτρόπως οι σχέσεις του Συλ- λόγου με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διεκόπησαν. Τόσον η κ. Κούτρα όσο και ο Ταμίας του Συλλόγου

δια αχαρακτήριστων εις Χριστιανούς ανακοινώσεων κατηγορούσαν τον πρώην σεβαστόν τους πατέρα για ανύπαρκτες βλαπτικές για τον Ναό ενέργειές του. Από μία ταχείαν οικονομική έρευνα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα παρακάτω. 1. Σύμβαση 51 περίπου χιλιάδων ευρώ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) παρά την εκταμίευση 43 περίπου χιλιάδων ευρώ παραμέ- νει ημιτελής και μία διαφορά των 3χιλ. ευρώ, κατά την άποψη του Ταμία του Συλλόγου κ. Ίσκου ο οποίος συνέταξε επιστολή ατελειών του κατασκευαστή, την οποία η κ. Κούτρα δεν απέστειλε ποτέ στον κατα- σκευαστή, από τον οποίο δεν είχε λάβει παρανόμως κατά τον κ. Ίσκο εγγυητική επιστο- λή.... 2. Προφορική συμφωνία της κ. Κούτρα με τον μαρμαρά Κουλόπουλο, για την στρώ- ση μαρμάρων και πλακών Καρύστου προ του Ναού και εντός αυτού, στερείται πάσης συμβατικής υπο- χρέωσης(δεν υπάρχει σύμβαση) ώστε ο Ναός να διεκδικήσει την κατασκευή του έργου βάσει των συμ- βατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεν υπεισέρχεται στην διαχείρι- ση αυτή καθ’ εαυτή των οικονομικών του Συλλόγου, παρά μόνον καθ’ ό μέρος οι πιστοί / ενορίτες και ιδι- αίτερα οι δωρηταί, τα χρήματα των οποίων διαχειρί- στηκε ο Σύλλογοςκαι οι οποίοι προσφεύγουν εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διερωτώμενοι για την τύχη των χρημάτων τους, λαμβάνουν εξηγήσεις περί της διαχείρισης αυτών»... υπονοώντας σαφώς, με την ως άνω επιστολή, ότι οι εγκαλούντες, υπό την προ- αναφερόμενη ιδιότητά τους, διαχειρίστηκαν με αδια- φανή- τρόπο τα χρήματα που κατέβαλαν οι ενορίτες - δωρητές στο Σύλλογο Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου «Ο Άγιος Γεώργιος».

Τα ψευδή αυτά γεγονότα, που περιήλθαν σε γνώση των αναγνωστών της ως άνω εφημερίδας, μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των / εγκαλού- ντων, αφού, η αλήθεια, την οποία, γνώριζαν οι κατη- γορούμενοι, είναι ότι, οι εγκαλούντες διαχειρίστηκαν με σύνεση και διαφάνεια τα οικονομικά του Συλλόγου Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου ότι, ουδέποτε διαπιστώθηκε στον ως άνω Σύλλογο οιαδήποτε οικονομική ατασθαλία, ότι, οι απο- φάσεις του Δ.Σ του ανωτέρω Συλλόγου ελαμβάνοντο ως επί το πλείστον με τη σύμφωνη γνώμη του πρώ- του κατηγορουμένου και του ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Χρήστου Αλεξόπουλου, που ήταν και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανεγέρσεως, ότι, η διάρρηξη των σχέσεων της πρώτης εγκαλούσας με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο επήλθε τον Φεβρουάριο του 2013 που ο πρώτος κατηγορούμενος, ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ζήτησε αιφνιδίως τη διάλυση του Συλλόγου Ανεγέρσεως ότι, ουδέποτε οι εγκαλούντες κατηγόρησαν τον πρώτο κατηγορούμενο για ανύπαρκτες βλαπτικές για τον Ναό ενέργειες, ότι, ο Σύλλογος Ανεγέρσεως είχε συνάψει συμβάσεις με τους εργολάβους που ανέλαβαν να εκτελέσουν τις εργασίες ανεγέρσεως του Ιερού Ναού, πλην του έργου της πλακόστρωσης του Ναού με πλάκες Καρύστου, το οποίο, άνευ της εγκρίσεως του Συλλόγου είχε ζητήσει ο πρώτος κατηγορούμε- νος και ότι, τη σύνδεση του ψυκτικού μηχανήματος οφείλεται στο ότι ο Σύλλογος Ανεγέρσεως δεν είχε χρήματα να πληρώσει προκαταβολικά το κόστος, δι- ότι, ο πρώτος κατηγορούμενος εκδίωξε το Σύλλογο από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και του στέρησε τη δυνατότητα συλλογής χρημάτων από τους ενορίτες. ………………………………………………………… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους κατηγορούμενους σε φυλάκιση έξι (6) μηνών για κάθε πράξη στον κάθε κατηγο- ρούμενο. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ συνολική ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών για κάθε κατηγορούμενο, η οποία αποτελεί- ται από τη βαρύτερη ποινή φυλάκισης των έξι (6) μηνών ως ποινή βάσης, η οποία προσαυξάνεται κατά τρείς (3) μήνες από την άλλη. ………………………………………………………… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλά- κισης των εννέα (9) ……..μηνών……… που τους επιβλήθηκε για μια τριετία. Επί της παραπάνω καταδικαστικής απόφασης, ασκήθηκε έφεση από τους ενδιαφερομένους, η οποία δεν εκδικάστηκε, δεδομένου, ότι δημοσιεύ- θηκε ο Ν.4411/3-8-2016, με βάση τον οποίο (νόμο) ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με τις υπ’ αριθ.81, 82, 83, 84/2017 πράξεις, θέτει στο αρχείο και δια- τάσσει τη μη εκτέλεση της προαναφερόμενης απο- φάσεως του Ι’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναγράφονται στον προαναφερόμενο Νόμο (π.χ. εντός διετίας αν διαπράξει κάποιο αξιόποινο αδίκημα διακόπτεται η παραγραφή λεπτ.Αρθρο όγδοο, παρ.2). Επίσης επισημαίνεται η παράγραφος 4 του παρα- πάνω άρθρου που γράφει: «Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποί- νου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπομένων διοικητικών κυρώ- σεων στις υποθέσεις αυτές».

Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι επειδή ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών έθεσε στο αρχείο και διέταξε τη μη εκτέλεση της σχετικής αποφάσεως του Ι’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών δεν σημαίνει και την αθώωση των καταδικασθέντων.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 15 – 17 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2110135652, κιν. 6972052408 Α.Φ.Μ. 999574038 Παπάγου Μάιος 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Η Πρόεδρος   Α. Κούτρα

Η Γραμματέας  Ε. Ευαγγελοπούλου

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 15 – 17 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2110135652, κιν. 6972052408 Α.Φ.Μ. 999574038 Παπάγου Μάιος 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Η Πρόεδρος   Α. Κούτρα

Η Γραμματέας  Ε. Ευαγγελοπούλου

Κατηγορία Κοινωνικά

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.